پیشگام فرا صنعت

وب سایت رسمی پیشگام فرا صنعت | خانه

فرم استخدام

نسبت نام و نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات شغل و محل اشتغال/تحصیل نوع بیمه
مدرک * رشته تحصیلی * گرایش * نام واحد آموزشی * تاریخ اتمام *
محل کار * تاریخ شروع * تاریخ پایان * سمت * حقوق * علت ترک *