پیشگام فرا صنعت

وب سایت رسمی پیشگام فرا صنعت | خانه

کمبود ماده اولیه لیگنوسلولزي در صنایع کاغذسازي، سبب توسعه روزافزون صنایع کاغذ در جهت افزایش مصرف درصد پرکننده معدنی در کاغذ همراه است اما استفاده از آن ها موجب کاهش مقاومت کاغذ می شود.

 . با توجه به مسایلی از جمله هزینه تولید، حجم و بار آلودگی پساب، افزایش سرعتتولید ماشین کاغذ، همچنین لزوم تولید کاغذ با شکل پذیري و کیفیت مناسب، لازم است اثرات متفاوتپرکننده هاي معدنی در کاغذ بسته به کاربردهاي مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به طورکلی هدفاصلی استفاده از پرکننده هاي معدنی، بهبود ویژگی هاي نوري و چاپ پذیري کاغذ و کاهشهزینه هاست اما ماندگاري پرکننده معدنی در کاغذ پایین بوده و باعث ناپایداري خط تولید می شود.به علاوه انواع پرکننده ها بسته به ویژگی هاي ذاتی اثرات متفاوتی در ویژگی هاي کاغذ دارند. از جملهپرکننده هاي معدنی که مورد توجه صنایع کاغذسازي قرار گرفته است کربنات کلسیم رسوبی(PCC ) و کربنات کلسیم آسیاب شده(GCC ) و کائولین می¬باشد.(بزیلی و پتریت، 197).در این پژوهش تاثیر مصرف سطوح مختلف کربنات کلسیم آسیاب شده(GCC) و کائولین(Clay)  بر خواص مقاومتی و نوري کاغذ به دست آمده از ترکیب 70 درصد خمیر CMP  پهن¬برگان و 30 درصد خمیر الیاف بلند رنگ بري شده بررسی شد. نتایج نشان داده است که با استفاده از پرکننده کربنات کلسیم آسیاب شده در مقایسه با کائولین، کاغذ چاپ و تحریر با درجه روشنی و ویژگیهاي مقاومتی بیشتري میتوان تولید نمود.
منبع: نشریه پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( 20 )، شماره 3، 1392
مطالعه متن کامل مقاله را می¬توانید در فایل ذیل مطالعه نمایید.