پیشگام فرا صنعت

وب سایت رسمی پیشگام فرا صنعت | خانه

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير انواع پركننده هاي كربنات كلسيم و عامل آهاردهي داخلي بر ويژگي هاي كاغذ چاپ و تحرير انجام شد.

 به همين سبب از عامل آهاردهي AKD (1.5 درصد وزني) و پركننده هاي كربنات كلسيمي شامل نمونه هاي آساياب شده، رسوبي و استحصالي از تصفيه آب (30% درصد وزني) براساس وزن خشک الياف، كاغذ دست ساز 60 گرمي مطابق استاندارد TAPPI تهيه گرديد. براي ساخت كاغذ، مواد مذكور در تركيب با سوسپانسيون خمير (80 درصد خمير CMP پهن برگان و 20 درصد خمير وارداتي كرافت رنگبري شده سوزني برگان)استفاده شدند  نتايج نشان داده است كه ويژگيهاي ابعادي انواع كربنات كلسیم با ويژگاي هاي مقاومتي كاغذ مؤثر است. از بين سه نوع كربنات كلسيم آساياب شده(GCC) ، رسوبي(PCC)  و استحصالي (SCC) ، كربنات كلسيم رسوبي به دليل دارا بودن ذرات ريزتر باعث كاهش بيشتر مقاومتهاي كاغذ و كربنات كلسيم حاصل از فرآيند آسیاب سازي با توجه به اندازه ذرات درشت تر، كمترين تاأثير منفي را در كاهش ويژگيهاي مقاومتي كاغذ داشته است. كاغذهاي پرشده با كربنات كلسيم آسیابی داراي ويژگيهاي مقاومتي حد واسط كاغذهاي پرشده با كربنات كلسيم رسوبي و كربنات كلسيم استحصالي بوده اند.
منبع: مجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال هفتم، شماره 1 ،بهار 1395
متن کامل مقاله را می توانید در فایل ذیل مطالعه نمایید.